Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD)
Scott et al. , Mol Cancer Ther. 2014 Dec;13(12):2955-67

Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD)

Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD) 1

Προς ένα Θεραπευτικό Πρωτόκολλο για την Αντιμετώπιση του Γλοιοβλαστώματος

(Αναδημοσίευση με μετάφραση από: O’Shaughnessy’s online, “Towards a Protocol for Treating Glioblastoma” http://www.beyondthc.com/towards-a-protocol-for-treating-glioblastoma/ )

Μια προδημοσίευση στην πρόσφατη συνεδρίαση του ICRS, με τίτλο: “Αναφορά Περίπτωσης: Κλινικά Αποτελέσματα και Απεικονιστικές Αντιδράσεις Δύο Ασθενών μετά από Ραδιοχημειοθεραπεία σε Συνδυασμό με CBD [1] (Case Report: Clinical Outcome and Image Response of Two Patients After Chemoradiation Treatment in Association With CBD), έδωσε στον Joe D. Goldstrich, MD, κάποια επιβεβαίωση για το πρωτόκολλο που χρησιμοποίησε για τους ασθενείς με γλοιοβλάστωμα.

[1] Από τους: Paula B. Dall’Stella, Marcos F. L. Docema, Marcos V. C. Maldaun, Olavo Feher and Carmen L. P. Lancellot Department of Neuro-Oncology, Sirio Libanes Hospital, São Paulo, SP, Brazil στο 27th Annual Symposium on the Cannabinoids του International Cannabinoid Research Society http://www.icrs.co/ 22–27 Ιουνίου 2017, Montréal, QC, Καναδάςhttp://www.icrs.co/SYMPOSIUM.2017/ICRS2017.FINAL.PROGRAMME.pdf (σελ. 223)

Προδημοσίευση:

 • Τα γλοιώματα, οι πιο συνηθισμένοι πρωτογενείς όγκοι εγκεφάλου, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% όλων των νεοπλασιών του ΚΝΣ (Κεντρικού Νευρικού Συστήματος) και είναι πολύ ανθεκτικά στις διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Hosli et al., 1998 [2], Galanis and Buckner., 2000a [3], b [4]). Οι όγκοι αυτοί έχουν συχνά κακή πρόγνωση, με διάμεσο χρόνο επιβίωσης περίπου 1 έτος για τους ασθενείς με υψηλού βαθμού γλοιώματα (βαθμός III / IV) (Ohgaki and Kleihues, 2005 [5], Burnet et al., 2007 [6]). Το πρωτόκολλο Stupp (The Stupp protocol) έχει γίνει το πρότυπο της θεραπείας φροντίδας του γλοιοβλαστώματος (glioblastoma, GBM) και έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις της επιβίωσης (van den Bent MJ et al., 2005 [7]). Αποτελείται από ραδιοχημειοθεραπεία ακολουθούμενη από επικουρική τεμοζολομίδη (temozolomide), έναν παράγοντα αλκυλίωσης.

[2]Malignant glioma: should chemotherapy be overthrown by experimental treatments?” (Κακόηθες γλοίωμα: θα πρέπει να ανατραπεί η χημειοθεραπεία από τις πειραματικές θεραπείες;)https://academic.oup.com/annonc/article/9/6/589/172259/Malignant-glioma-Should-chemotherapy-be-overthrown[3]Chemotherapy for high-grade gliomas” (Χημειοθεραπεία για υψηλού βαθμού γλοιώματα) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2363368/[4]Chemotherapy of brain tumors” (Χημειοθεραπεία εγκεφαλικών όγκων) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11148660[5]Epidemiology and etiology of gliomas” (Επιδημιολογία και αιτιολογία των γλοιωμάτων)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15685439[6]High grade glioma: imaging combined with pathological grade defines management and predicts prognosis” (Υψηλού βαθμού γλοίωμα: η απεικόνιση σε συνδυασμό με τον παθολογικό βαθμό ορίζει τη διαχείριση και προβλέπει την πρόγνωση) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18035440[7]Long-term efficacy of early versus delayed radiotherapy for low-grade astrocytoma and oligodendroglioma in adults: the EORTC 22845 randomised trial” (Μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της πρώιμης έναντι της καθυστερημένης ακτινοθεραπείας για χαμηλού βαθμού αστροκύτωμα και ολιγοδενδρογλοίωμα σε ενήλικες: η τυχαιοποιημένη μελέτη EORTC 22845) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16168780

 • Η ψευδοεξέλιξη του όγκου (tumor pseudoprogression, PSD) μπορεί να εμφανιστεί σε έως και το 30% των ασθενών, κυρίως σε MGMT (O6-methylguanine-DNA-methyltransferase) μεθυλιωμένες περιπτώσεις. Αντιστοιχεί σε μια σχετική με τη θεραπεία αύξηση του μεγέθους της βλάβης λόγω φλεγμονωδών αποκρίσεων που προσομοιώνουν την εξέλιξη της νόσου. Σε σχεδόν το 60% των περιπτώσεων, η ψευδοεξέλιξη εμφανίζεται εντός των πρώτων 3 έως 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της ραδιοχημειοθεραπείας. (Domingues RC et al., 2011 [8], van den Bent MJ et al., 2009  [9], Chang S, 2009 [10]). Η ψευδοεξέλιξη δεν αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της νόσου και αποτελεί συχνά δείκτη μεγαλύτερης επιβίωσης, προφανώς επειδή αντιπροσωπεύει μια ισχυρή αντίδραση στη θεραπεία (Brandes et al., 2008 [11]).

[8]Pseudoprogression and pseudoresponse: imaging challenges in the assessment of posttreatment glioma” (Ψευδοεξέλιξη και ψευδοαντίδραση: προκλήσεις στην απεικόνιση στην αξιολόγηση του γλοιώματος μετά την αγωγή)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21393407[9]Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial” (Επιδράσεις της ακτινοθεραπείας με ταυτόχρονη και επικουρική θεμοζολομίδη έναντι μόνο ακτινοθεραπείας στην επιβίωση σε γλοιοβλάστωμα σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ: 5ετής ανάλυση της δοκιμής EORTC-NCIC) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19269895[10]Pseudoprogression and pseudoresponse: challenges in brain tumor imaging” (Ψευδοεξέλιξη και ψευδοαπόκριση: προκλήσεις στην απεικόνιση όγκου στον εγκέφαλο) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19348713[11]Disease progression or pseudoprogression after concomitant radiochemotherapy treatment: Pitfalls in neurooncology” (Εξέλιξη της νόσου ή ψευδοεξέλιξη μετά από ταυτόχρονη θεραπεία ραδιοχημειοθεραπείας: Παγίδες στην νευρο-ογκολογία” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2563059/

 • Η κανναβιδιόλη είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα φυσικά κανναβινοειδή. Είναι μια μη ψυχοδραστική ένωση και παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμαφαρμακολογικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αντιφλεγμονωδών, αντι-πολλαπλασιαστικών, αντι-επεμβατικών, αντι-μεταστατικών και προ-αποπτωτικών αποτελεσμάτων (Grotenhermen 2005 [12], Massi et al., 2004 [13], Guzman 2003 [14]). Οι πρόσφατες συζητήσεις υποδεικνύουν επίσης πιθανή ανοσορρύθμιση που προκαλείται από την κανναβιδιόλη.

[12]Cannabinoids” (Κανναβινοειδή) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16266285[13]Antitumor effects of cannabidiol, a nonpsychoactive cannabinoid, on human glioma cell lines” (Αντι-ογκολογικές επιδράσεις της κανναβιδιόλης, ενός μη ψυχοδραστικού κανναβινοειδούς, σε κυτταρικές σειρές ανθρώπινου γλοιώματος)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682[14]Cannabinoids: potential anticancer agents” (Κανναβινοειδή: δυνητικοί αντικαρκινικοί παράγοντες) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14570037

 • Οι συγγραφείς περιγράφουν δύο ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση Glioblastoma Multiforme (WHO-IV) (Πολύμορφο Γλοιοβλάστωμα), και οι δύο παρουσιάζουν μεθυλίωση MGMT και μετάλλαξη IDH-1 και οι οποίοι, μετά απόατελή χειρουργική εκτομή, υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο Stupp σε συνδυασμό με κανναβιδιόλη (CBD). Και οι δύο ασθενείς παρουσίασαν πολύ ικανοποιητικές κλινικές και απεικονιστικές απαντήσεις σε περιοδικές αξιολογήσεις. Αμέσως μετά την ραδιοχημειοθεραπεία, ένας από τους ασθενείς παρουσίασε μια πολύ επιδεινούμενη και πρώιμη PSD (tumor pseudoprogression / ψευδοεξέλιξη όγκου) στη μαγνητική τομογραφία, η οποία επιλύθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, ο άλλος ασθενής παρουσίασε αξιοσημείωτη ύφεση των αλλαγμένων περιοχών στη μαγνητική τομογραφία (Εικόνες μ1 και μ2). Τέτοιες εικόνες δεν παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται μόνο με συμβατικές μεθόδους.

  Αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε να υπογραμμίσει τη δυνητική επίδραση της αύξησης της απόκρισης PSD στην CBD που θα μπορούσε να επηρεάσει την επιβίωση. Θα πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα με περισσότερους ασθενείς με κρίσιμες μοριακές αναλύσεις.Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD) 2Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD) 3

Τα σχόλια του Dr. Goldstrich:

Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Το πρωτόκολλο Stupp [15] χρησιμοποιεί θεμοζολομίδη και ακτινοβολία.

[15]Stupp protocol for glioblastoma” (Το Πρωτόκολλο Stupp για το γλοιοβλάστωμα) https://radiopaedia.org/articles/stupp-protocol-for-glioblastoma

Έμαθα από μια παρουσίαση της Dr. Christina Sanchez ότι η ακτινοβολία συμπληρώνεται με τα κανναβινοειδή: Οι διαφάνειες της για την ακτινοβολία βασίζονται στην έρευνα των Scott KA, Dalgleish AG, Liu WM [16].

[16]The combination of cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol enhances the anticancer effects of radiation in an orthotopic murine glioma model” (Ο συνδυασμός κανναβιδιόλης και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης ενισχύει τις αντικαρκινικές επιδράσεις της ακτινοβολίας σε ορθοτοπικό μοντέλο γλοιώματος ποντικού) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25398831   Περίληψη : Το υψηλού βαθμού γλοίωμα είναι ένας από τους πιο επιθετικούς καρκίνους σε ενήλικες και τα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης είναι πολύ χαμηλά καθώς οι συνήθεις θεραπείες για το γλοίωμα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς. Τα κανναβινοειδή έχουν αποδειχθεί ότι αναστέλλουν ειδικά την ανάπτυξη του γλοιώματος καθώς και ότι εξουδετερώνουν τις ογκογόνες διεργασίες όπως η αγγειογένεση. Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η έκβαση της θεραπείας, ερευνήσαμε την επίδραση της Δ(9)-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) και της κανναβιδιόλης (CBD) τόσο μόνες όσο και σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία σε αριθμό κυτταρικών γραμμών γλοιώματος (T98G, U87MG και GL261). Τα κανναβινοειδή χρησιμοποιήθηκαν σε δύο μορφές, καθαρή (pure, Ρ) και ως βοτανική φαρμακευτική ουσία (botanical drug substance, BDS). Τα αποτελέσματα έδειξαν μια εξαρτώμενη από τη διάρκεια και τη δόση μείωση της κυτταρικής βιωσιμότητας με κάθε κανναβινοειδές και πρότειναν ότι το THC-BDS ήταν πιο αποτελεσματικό από το THC-P, ενώ αντίστροφα το CBD-P ήταν πιο αποτελεσματικό από το CBD-BDS. Η ανάλυση μέσου αποτελέσματος αποκάλυψε ότι όλοι οι συνδυασμοί ήταν υπερπροσθετικοί [δείκτης συνδυασμού 48 ωρών T98G (CI) σε FU50, 0,77-1,09]. Παρομοίως, η προεπεξεργασία των κυττάρων με THC-P και CBD-P μαζί για 4 ώρες πριν από την ακτινοβόληση αύξησε την ραδιοευαισθησία τους σε σύγκριση με την προεπεξεργασία με οποιοδήποτε από τα κανναβινοειδή ξεχωριστά. Η αύξηση της ραδιοευαισθησίας συσχετίστηκε με την αύξηση των δεικτών αυτοφαγίας και απόπτωσης. Αυτά τα in vitro αποτελέσματα ανακεφαλαιώθηκαν σε ένα ορθοτοπικό μοντέλο ποντικού για το γλοίωμα, το οποίο έδειξε δραματικές μειώσεις του μεγέθους των όγκων όταν χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο κανναβινοειδή με ακτινοβολία (ημέρα 21: 5.5 ± 2.2 mm (3) έναντι 48.7 ± 24.9 mm (3) ομάδα ελέγχου,<0,01). Συνολικά, τα δεδομένα μας υπογραμμίζουν την πιθανότητα ότι αυτά τα κανναβινοειδή μπορούν να προκαλέσουν τα κύτταρα του γλοιώματος να ανταποκριθούν καλύτερα στην ιονίζουσα ακτινοβολία και να προτείνουν ένα πιθανό κλινικό όφελος για τους ασθενείς με γλοίωμα χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο μορφές θεραπείας”.

ΕΙΚΟΝΑ 3

Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD) 4

Scott et al. , Mol Cancer Ther. 2014 Dec;13(12):2955-67

[17] “Μια συνδυασμένη προκλινική θεραπεία με κανναβινοειδή και τεμοζολομίδη κατά του γλοιώματος (A combined preclinical therapy of cannabinoids and temozolomide against glioma) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21220494 Περίληψη : Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (Glioblastoma multiforme, GBM) είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις τρέχουσες αντικαρκινικές θεραπείες, γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας την εξεύρεση νέων θεραπευτικών στρατηγικών με στόχο τη βελτίωση της κακής πρόγνωσης των ασθενών που πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Η Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), το κύριο δραστικό συστατικό της κάνναβης και άλλοι αγωνιστές των υποδοχέων κανναβινοειδών αναστέλλουν την ανάπτυξη όγκων σε ζωϊκά μοντέλα καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του γλοιώματος, ένα αποτέλεσμα που στηρίζεται, τουλάχιστον εν μέρει, στη διέγερση των αυτοφαγο-προκαλούμενης απόπτωσης σε κύτταρα όγκου. Εδώ, δείχνουμε ότι η συνδυασμένη χορήγηση THC και τεμοζολομίδης (TMZ, παράγοντας αναφοράς για τη διαχείριση GBM) ασκεί ισχυρή αντικαρκινική δράση σε ξενομοσχεύματα γλοιώματος, ένα αποτέλεσμα που παρατηρείται επίσης σε όγκους που είναι ανθεκτικοί στη θεραπεία με TMZ. Η συνδυασμένη χορήγηση THC και TMZ αύξησε την αυτοφαγία, ενώ η φαρμακολογική ή γενετική αναστολή αυτής της διαδικασίας απέτρεψε τον κυτταρικό θάνατο που προκαλείται από τα TMZ + THC, υποστηρίζοντας ότι η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας παίζει καθοριστικό ρόλο στον μηχανισμό δράσης αυτού του συνδυασμού φαρμάκων. Η χορήγηση υπο-μεγίστων δόσεων THC και κανναβιδιόλης (CBD, ένα άλλο φυτικό κανναβινοειδές που προκαλεί επίσης κυτταρικό θάνατο στο γλοίωμα μέσω μηχανισμού δράσης διαφορετικού από εκείνου της THC) μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη των ξενομοσχευμάτων του γλοιώματος. Επιπλέον, η θεραπεία με ΤΜΖ και υπομέγιστες δόσεις THC και CBD παρήγαγε ισχυρή αντικαρκινική δράση και στους δύο όγκους, σε αυτούς που είναι ΤΜΖ-ευαίσθητοι και σε αυτούς που είναι ΤΜΖ-ανθεκτικοί. Συνολικά, τα συμπεράσματά μας υποστηρίζουν ότι η συνδυασμένη χορήγηση της TMZ και των κανναβινοειδών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά για τη διαχείριση του GBM”.

ΕΙΚΟΝΑ 4

Κλινικά Αποτελέσματα : Ραδιοχημειοθεραπεία μαζί με Κανναβιδιόλη (CBD) 5

Torres et al. , Mol Cancer Ther. 2011

Από την προδημοσίευση στο ICRS των Dall’Stella et al. γνωρίζουμε ότι η CBD συμπληρώνει την ακτινοβολία και την τεμοζολομίδη.

Και η ακτινοβολία και η CBD προσβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα μέσω μιας προ-οξειδωτικής διαδικασίας [18].

[18] “Η θεραπευτική απόκριση και η αντίσταση στο γλοιοβλάστωμα με τη μεσολάβηση ειδών αντιδραστικού οξυγόνου (Reactive oxygen species-mediated therapeutic response and resistance in glioblastoma) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669764 Περίληψη:Η αντίσταση στη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος (Glioblastoma, GBM) είναι η πιο συνηθισμένη αιτία της υποτροπής του όγκου, η οποία είναι τελικά θανατηφόρα στο 90% των ασθενών μετά από 5 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση. Ένας υποπληθυσμός κυττάρων όγκου με ιδιότητες παρόμοιες με το στέλεχος, τα βλαστοκύτταρα του γλοιώματος (glioma stem cells, GSCs), είναι ειδικά προικισμένη να αντιστέκεται ή να προσαρμόζεται στις συνήθεις θεραπείες, οδηγώντας σε θεραπευτική αντίσταση. Αρκετοί αντικαρκινικοί παράγοντες, που ονομάζονται συλλογικά θεραπευτικά οξειδοαναγωγής, δρουν αυξάνοντας τα ενδοκυτταρικά επίπεδα των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS). Σε αυτή τη μελέτη, ερευνήσαμε τους μηχανισμούς που διέπουν την ανταπόκριση των GSCs και την αντοχή στην κανναβιδιόλη (CBD), ένα μη τοξικό, μη ψυχοδραστικό κανναβινοειδές και ρυθμιστικό οξειδοαναγωγής. Χρησιμοποιώντας πρωτογενή GSCs, δείξαμε ότι η CBD προκάλεσε μια ισχυρή αύξηση των ROS, η οποία οδήγησε στην αναστολή της κυτταρικής επιβίωσης, της φωσφορυλιωμένης (p)-AKT, της αυτοανανέωσης και της σημαντικής αύξησης της επιβίωσης των ποντικών που φέρουν GSCs. Η αναστολή της αυτοανανέωσης διαμεσολαβείται από την ενεργοποίηση της οδού p-p38 και από τη ρύθμιση των ρυθμιστικών κυττάρων βασικών κυττάρων Sox2, Id1 και p-STAT3. Μετά από τη θεραπεία CBD, ένα υποσύνολο των GSCs προσαρμόστηκε επιτυχώς, οδηγώντας σε αναγέννηση του όγκου. Οι μικροσυστοιχίες, οι Taqman και οι λειτουργικές ανιχνεύσεις αποκάλυψαν ότι η θεραπευτική αντίσταση διαμεσολαβείται από την αυξημένη έκφραση του αντιοξειδωτικού συστήματος απόκρισης Xc καταλυτικής υπομονάδας xCT (SLC7A11 (οικογένεια φορέων διαλυτής ουσίας 7 (ανιονική ελαφριά αλυσίδα μεταφορέων αμινοξέων), μέλος 11)) και ROS- εξαρτώμενων mesenchymal (MES) δεικτών με συνακόλουθη μείωση της ρύθμισης των proneural (PN) δεικτών, επίσης γνωστού ως μετάπτωση PN-MES. Αυτός ο ‘επαναπρογραμματισμός’ των GSCs εμφανίστηκε στην καλλιέργεια και in vivo και οφείλεται εν μέρει στην ενεργοποίηση του μεταγραφικού δικτύου NFE2L2 (NRF2 (πυρηνικό παράγοντα, ερυθροειδές 2)). Χρησιμοποιώντας το γενετικό knockdown και τους φαρμακολογικούς αναστολείς του SLC7A11, αποδείξαμε ότι ο συνδυασμός της θεραπείας CBD με την αναστολή του συστήματος Xc οδήγησε σε συνεργική αύξηση των ROS που οδηγούσε σε ισχυρές αντινεοπλασιακές επιδράσεις, δηλαδή μειωμένη επιβίωση των GSCs, αυτοανανέωση και εισβολή. Η έρευνά μας παρέχει καινοφανείς μηχανιστικές γνώσεις σχετικά με την αντικαρκινική δραστηριότητα των θεραπευτικών οξειδοαναγωγής και υποδηλώνει ότι συνδυαστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ρυθμιστές μικρών μορίων των ROS προσφέρουν θεραπευτικά οφέλη στο GBM”.

Με βάση αυτές τις ολοκληρωμένες έννοιες, η χρήση τόσο THC όσο και CBD κατά τη θεραπεία του γλοιοβλαστώματος σε συνδυασμό με τεμοζολομίδη ή/και ακτινοβολία θα φαινόταν να εκμεταλλεύεται αυτές τις πιθανές συνέργειες. Η ταυτόχρονη χρήση αντιοξειδωτικών θα μπορούσε πιθανώς να αναιρέσει κάποια από τα πιθανά οφέλη.

Joe D. Goldstrich, MD, FACC

Ο Dr. Mirage σχολιάζει:

 1. Εγώ, και άλλοι άνθρωποι, λέω, αυτό το ίδιο πράγμα εδώ και χρόνια.
 1. Το κομμάτι του προβλήματος με τα αντιοξειδωτικά είναι μάλλον πιο θεωρητικό από το πραγματικό. Πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν ταυτόχρονα κουρκουμίνη και ασιατικά μανιτάρια, χωρίς καμία ένδειξη παρεμβολής στην παλινδρόμηση του όγκου.

Ο Dr. Goldstrich προσθέτει στην απάντηση:

Αν και το πρόβλημα με τα αντιοξειδωτικά είναι θεωρητικό, υπάρχει δημοσιευμένη έρευνα που υποστηρίζει την ικανότητα των αντιοξειδωτικών να εμποδίζουν την CBD να σκοτώσει καρκινικά κύτταρα:

 • Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines” (Αντι-νεοπλασιακές επιδράσεις της κανναβιδιόλης, ενός μη ψυχοδραστικού κανναβινοειδούς, στις κυτταρικές σειρές ανθρώπινου γλοιώματος)http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.long
 • The antitumor activity of plant-derived non-psychoactive cannabinoids” (Η αντικαρκινική δραστηριότητα μη ψυχοδραστικών φυτικών προερχόμενων κανναβινοειδών) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4470774/

Λόγω της γνωστής αντικαρκινικής τους δραστηριότητας, πρότεινα στο παρελθόν κουρκουμίνη και φαρμακευτικά μανιτάρια σε όσους ασθενείς με καρκίνο συμβούλεψα. Ωστόσο, αυτές οι ενώσεις έχουν σαφή αντιοξειδωτική δράση.

Η Singer, που εργάζεται στο εργαστήριο του Dr. Sean McAllister στο Pacific Medical Center, χρησιμοποιώντας γλοιοβλάστωμα και βλαστοκύτταρα γλοιοβλαστώματος, έδειξε ότι η αντίσταση στη θεραπεία με γλοιοβλάστωμα μπορεί να μειωθεί αυξάνοντας τα δραστικά είδη οξυγόνου (ROS) και καθώς η κουρκουμίνη και τα ασιατικά μανιτάρια μειώνουν τα ROS, η συλλογιστική μου είναι ότι θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα της CBD να προκαλέσει και να διατηρήσει τα ROS.

Μια πρόσφατη μελέτη με ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που υποβλήθηκαν σε αγωγή με ακτινοβολία και κουρκουμίνη [19] έδειξε αύξηση της συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας μετά από χορήγηση κουρκουμίνης. Σε αυτή τη βραχυπρόθεσμη μελέτη, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας θεραπείας και της ομάδας του εικονικού φαρμάκου σε 3 μήνες.

[19] “Effect of Curcumin Supplementation During Radiotherapy on Oxidative Status of Patients with Prostate Cancer: A Double Blinded, Randomized, Placebo-Controlled Study” (Επίδραση συμπλήρωσης της κουρκουμίνης κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας στην οξειδωτική κατάσταση των ασθενών με καρκίνο του προστάτη: Μια διπλά τυφλή, τυχαία, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26771294

Θα ήθελα πολύ να δω αντιοξειδωτικά πειράματα με CBD να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας κουρκουμίνη αντί της άλφα-τοκοφερόλης. Θα ήθελα πολύ να δω κλινικές δοκιμές κανναβινοειδών με και χωρίς κουρκουμίνη και ασιατικά μανιτάρια. Θα ήθελα πολύ να δω δημοσιευμένη έρευνα που δείχνει ότι η κουρκουμίνη και τα ασιατικά μανιτάρια δεν παρεμβαίνουν στην παλινδρόμηση του όγκου. Εν τω μεταξύ, σχεδιάζω να συνεχίσω να προτείνω ότι τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα μπορεί να είναι αντιπαραγωγικά.

ΠΗΓΗ

Η μετάφραση σε pdf

Μετάφραση : Σίμος Δαλκυριάδης

Επιμέλεια : Άγγελος Τζιμίδης


Αναφορές:

ICRS 2017: Έκθεση από το Μόντρεαλ

Νέα ευρήματα αναδεικνύουν το θεραπευτικό δυναμικό της CBD για καρκίνο, επιληψία, νόσο Alzheimer, υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλες διαταραχές. Από τον Martin A. Lee στις 24 Ιουλίου 2017 https://www.projectcbd.org/science/laboratory-preclinical-studies/icrs-2017-report-montreal

PROJECT CBD

Καρκίνος https://www.projectcbd.org/cancer Εγκέφαλος

 • Cannabidiol enhances the inhibitory effects of delta9-THC on human glioblastoma cell proliferation and survival” (Η κανναβιδιόλη ενισχύει τα ανασταλτικά αποτελέσματα της δέλτα9-THC στον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των κυττάρων του γλοιοβλαστώματος του ανθρώπου) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20053780
 • Antitumor effects of CBD, a nonpsychoactive cannabinoid, on human glioma cell lines” (Αντι-νεοπλασιακές επιδράσεις της CBD, ενός μη ψυχοδραστικού ενεργού κανναβινοειδούς, στις κυτταρικές σειρές ανθρώπινου γλοιώματος) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14617682
 • Systematic review of the literature on clinical and experimental trials on the antitumor effects of cannabinoids in gliomas” (Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις κλινικές και πειραματικές δοκιμές σχετικά με τις αντικαρκινικές επιδράσεις των κανναβινοειδών σε γλοίωμα) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24142199
 • CBD inhibits human glioma cell migration through a cannabinoid receptor-independent mechanism” (Η CBD αναστέλλει τη μετανάστευση των κυττάρων γλοιώματος ανθρώπου μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου από τους υποδοχείς των κανναβινοειδών) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15700028
 • Id-1 is a key transcriptional regulator of glioblastoma aggressiveness and a novel therapeutic target” (Το Id-1 είναι ένας βασικός μεταγραφικός ρυθμιστής της επιθετικότητας του γλοιοβλαστώματος και ένας νέος θεραπευτικός στόχος) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23243024
 • Triggering of the TRPV2 channel by cannabidiol sensitizes glioblastoma cells to cytotoxic chemotherapeutic agents” (Η ενεργοποίηση του καναλιού TRPV2 από την κανναβιδιόλη ευαισθητοποιεί τα κύτταρα του γλοιοβλαστώματος σε κυτταροτοξικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079154
 • CBD inhibits proliferation and invasion in U87-MG and T98G glioma cells through a multitarget effect” (Η CBD αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και την εισβολή στα κύτταρα γλοιώματος U87-MG και T98G μέσω ενός αποτελέσματος πολλαπλών στόχων) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24204703
 • Local delivery of cannabinoid-loaded microparticles inhibits tumor growth in a murine xenograft model of glioblastoma multiforme ” (Η τοπική χορήγηση φορτισμένων με κανναβινοειδή μικροσωματιδίων αναστέλλει την ανάπτυξη όγκου σε μοντέλο ξενομοσχεύματος ποντικού με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23349970
 • Synergistic responses between cannabidiol and DNA-damaging agents on the proliferation and viability of glioblastoma and neural progenitor cells in culture” (Συνεργατικές αποκρίσεις μεταξύ κανναβιδιόλης και παραγόντων που καταστρέφουν το DNA σχετικά με τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα του γλοιοβλαστώματος και των νευρικών προγονικών κυττάρων σε καλλιέργεια)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27821713
Μοιράστε τη γνώση
Ετικέτες: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Top
error: